• Politika ochrany soukromí


  Bristol-Myers Squibb Company a její dce?iné spole?nosti a spole?nosti nále?ející do skupiny Bristol-Myers Squibb, v?etně Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., vynakládají ve?keré úsilí za ú?elem ?ádného plnění p?íslu?nych právních po?adavk? tykajících se ochrany osobních údaj?.

  ROZSAH
  Tato politika tykající se ochrany osobních údaj? zpracovávanych pro pot?eby Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. se sídlem: Budějovická 778/3, Michle, 140 00 Praha 4, ?eská Republika, I?O: 43004351, zapsaná v obchodním rejst?íku vedeném Městskym soudem v Praze, sp. zn. C 4801 (?spole?nost“) obsahuje konkrétní d?le?ité informace o zp?sobu, jakym spole?nost zpracovává osobní údaje shroma??ované prost?ednictvím těchto internetovych stránek (?stránky“). Spole?nost plní funkci správce osobních údaj? ve vztahu ke zpracování osobních údaj?.

  KATEGORIE ZPRACOVáVANYCH OSOBNíCH úDAJ?
  Na některych místech stránek m??e byt vy?adováno uvedení osobních údaj?, aby bylo mo?né poskytnout odpově? na otázky polo?ené osobou, která nav?tívila stránky (?u?ivatel“), nebo poskytnout u?ivateli p?ístup ke konkrétním oblastem/obsah?m/funkcionalitám nebo konkrétnímu úkonu. Některé informace, které nám u?ivatel sdělí, mohou byt osobními údaji. Tyto osobní údaje zahrnují jméno a p?íjmení, kontaktní údaje (telefonní ?íslo, koresponden?ní adresu, e-mail), vykonávané povolání. Poskytování osobních údaj? není zákonnym ?i smluvním po?adavkem, ani po?adavkem, ktery je nutné uvést do smlouvy. Neposkytne-li v?ak u?ivatel své osobní údaje, spole?nost nebude moci realizovat ú?ely uvedené v prvním odstavci v ?ásti ?ú?el zpracování osobních údaj?, právní základy pro zpracování a d?vody poskytování osobních údaj?“. U?ivatel se tak nap?íklad nebude moci registrovat k ú?astni na událostech po?ádanych spole?ností.
  Automaticky shroma??ujeme ur?ité informace o tom, jak jsou stránky nav?těvovány, a to vlo?ením a na?ítáním soubor? cookie na za?ízení u?ivatele. Podrobné informace o vyu?ívání soubor? cookie na na?ich internetovych stránkách m??ete najít v Politice soubor? cookie.
  P?i zpracování údaj? u?ivatel? nedochází k automatizovanému rozhodování, v?etně profilování.

  ú?EL ZPRACOVáNí OSOBNíCH úDAJ?, PRáVNí ZáKLADY PRO ZPRACOVáNí A D?VODY POSKYTOVáNí OSOBNíCH úDAJ?
  Spole?nost zpracovává osobní údaje u?ivatel? nav?těvujících stránky za ú?elem:

  • umo?nění vyu?ívání stránek,
  • prově?ení, zda u?ivatel pat?í do cílové skupiny adresát?,
  • registrace u?ivatele na základě ově?ení,
  • kontaktování u?ivatele za ú?elem správy p?ístupu na stránky a pr?bě?ného informování o změnách na stránkách,
  • registrace ú?asti na událostech po?ádanych spole?ností

  Právním d?vodem zpracování osobních údaj? pro vy?e uvedené ú?ely je ?l. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, nebo? zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, její? smluvní stranou je u?ivatel, nebo pro provedení opat?ení p?ijatych p?ed uzav?ením smlouvy.
  Spole?nost zpracovává osobní údaje u?ivatel? nav?těvujících stránky také za ú?elem:

  • zlep?ení a personalizace obsahu stránek a
  • zaji?tění bezpe?nosti stránek a IT systém? spole?nosti

  Vy?e uvedené ú?ely zpracování p?edstavují oprávněné zájmy spole?nosti. Právním d?vodem zpracování osobních údaj? pro vy?e uvedené ú?ely je ?l. 6, odst. 1, písm. f) GDPR.

  V rozsahu nezbytném v souvislosti s vy?e popsanymi ú?ely mohou oprávnění externí partne?i jako zpracovatelé osobních údaj?, nap?. dodavatelé informatickych slu?eb, a dále omezeny po?et ?len? personálu spole?nosti, nap?. z marketingového oddělení, IT oddělení apod., získat p?ístup k osobním údaj?m a zpracovávat je v souvislosti s plněním pracovních povinností nebo smluvních závazk?.

  Spole?nost m??e zasílat osobní údaje u?ivatele spole?nostem ze Skupiny Bristol-Myers Squibb pro pot?eby naplňování vy?e uvedenych ú?el? zpracování, mj. za ú?elem realizace oprávněnych zájm? spole?nosti nebo jinych spole?ností ze Skupiny Bristol-Myers Squibb.
  Někte?í z těchto ?len? personálu a externích partner? nebo jinych spole?ností ze Skupiny Bristol-Myers Squibb mají své sídlo nebo bydli?tě mimo Evropského hospodá?ského prostoru (?EHP“), a to také ve státech, v nich? nemusí byt zaji?těna ochrana osobních údaj? na stejné úrovni jako v ?eské republice. Spole?nost ?iní odpovídající kroky za ú?elem zajistit, aby tito p?íjemci osobních údaj? byli vázáni povinností zachovávat ml?enlivost, a také implementuje opat?ení, jako jsou standardní smluvní dolo?ky vydané Evropskou komisí nebo závazná podniková pravidla, aby zajistila ochranu a bezpe?nost ve?kerych poskytovanych osobních údaj?. Dal?í informace tykající se poskytování osobních údaj? mimo EHP a kopie p?íslu?nych smluv nebo jinych dokument?, na jejich? základě se toto poskytování provádí, m??ete získat tak, ?e nás kontaktujete na adrese uvedené ní?e v bodě ?Kontaktní údaje“

  UCHOVáVáNí OSOBNíCH úDAJ?
  Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k realizaci vy?e popsanych ú?el?, zejména umo?nění vyu?ívání stránek a za ú?elem zaji?tění bezpe?nosti stránek a IT systém? spole?nosti v souladu s platnymi zákony.

  BEZPE?NOST A INTEGRITA OSOBNíCH úDAJ?
  Spole?nost ?iní opodstatněná bezpe?nostní opat?ení za ú?elem ochrany osobních údaj? p?ed jejich ztrátou, zásahem do nich, jejich nevhodnym vyu?itím, neoprávněnym p?ístupem k nim a také p?ed jejich odhalením, změnou nebo zni?ením. Spole?nost uplatňuje také postupy, které pomáhají zajistit, aby tyto osobní údaje byly věrohodné adekvátně k jejich ur?ení, a také p?esné, kompletní a aktuální.

  PRáVA
  Dle GDPR mají u?ivatelé r?zná práva v??i spole?nosti jako správci údaj?. Více informací ohledně těchto práv lze najít v ?láncích 15 a? 21 GDPR. Pro uplatnění práv prosím kontaktujte písemně nebo prost?ednictvím elektronické po?ty na adrese uvedené v bodě ?Kontaktní údaje“ ní?e.

  P?ístup k osobním údaj?m: U?ivatelé mají právo získat od nás informace ohledně toho, jaké osobní údaje o nich spole?nost zpracovává, zejména co se tyká informací uvedenych v ?l. 15 GDPR. Navíc májí u?ivatelé právo získat kopii těchto osobních údaj?.

  Oprava: U?ivatelé mají právo na to, aby spole?nost bez zbyte?ného odkladu opravila nep?esné osobní údaje, které se jich tykají, a doplnila neúplné osobní údaje (?l. 16 GDPR).

  Vymaz: U?ivatelé mají právo na to, aby spole?nost bez zbyte?ného odkladu vymazala osobní údaje, které se jich tykají, pokud je dán jeden z d?vod? uvedenych v ?l. 17 GDPR (nap?íklad osobní údaje ji? nejsou pot?ebné pro ú?ely, pro které byly shromá?děny nebo jinak zpracovány nebo pokud u?ivatel vznese námitku proti zpracování údaj? a neexistují ?ádné p?eva?ující oprávněné d?vody pro zpracování). Vezměte prosím na vědomí, ?e právo na vymaz m??e byt omezeno zákonnymi ustanoveními. Mezi tato ustanovení pat?í zejména omezení uvedená v ?l. 17 GDPR.

  Omezení zpracování: U?ivatelé mají právo na to, aby spole?nost omezila zpracování jejich osobních údaj?, pokud je dán jeden z d?vod? uvedenych v ?l. 18 GDPR (nap?. pokud u?ivatel popírá p?esnost osobních údaj?, a to na dobu pot?ebnou k tomu, aby spole?nost mohla p?esnost osobních údaj? ově?it).
  P?enositelnost údaj?: U?ivatelé mají právo získat osobní údaje, které se jich tykají a které poskytli spole?nosti, ve strukturovaném, bě?ně pou?ívaném a strojově ?itelném formátu, a právo p?edat tyto údaje jinému správci. Dal?í p?edpoklady a omezení viz ?l. 20 GDPR.

  Právo vznést námitku: U?ivatel má právo, z d?vod? tykajících se jeho konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údaj?, které se jej tykají, pokud je zpracování údaj? zalo?eno na oprávněném zájmu spole?nosti. Pokud u?ivatel vznese námitku, jeho osobní údaje nebudou dále zpracovávány, pokud není dána jedna z vyjimek uvedenych v ?l. 21 GDPR. Tato vyjimka se uplatní podle ?l. 21 GDPR zejména v p?ípadě, ?e spole?nost proká?e záva?né oprávněné d?vody pro zpracování, které p?eva?ují nad zájmy u?ivatele nebo právy a svobodami, nebo kdy je zpracování nezbytné pro ur?ení, vykon nebo obhajobu právních nárok? spole?nosti.

  Podat stí?nost: U?ivatelé mohou podat stí?nost u dozorového orgánu, pokud se domnívají, ?e zpracováním jejich osobních údaj? spole?nost poru?uje platné právní p?edpisy (viz také ?l.? 77 GDPR). P?íslu?nym dozorovym ú?adem je:

  ú?ad pro ochranu osobních údaj?
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  ?eská republika
  e-mail: posta@uoou.cz

  POSKYTNUTí OSOBNíCH úDAJ? POVINNé ZE ZáKONA NEBO ZáKONEM POVOLENé
  Bez ohledu na v?echna ostatní ustanovení této politiky spole?nost m??e poskytnout nebo jinym zp?sobem zpracovat osobní údaje v kontextu jakékoliv prodejní transakce ?i jiné transakce tykající se celého podniku nebo jakékoli jeho ?ásti, nebo pokud je to vy?adováno ?i povoleno zákonem, nebo je to povinné pro pot?eby kontrol prováděnych orgány ve?ejné moci, kterym spole?nost m??e byt kdykoli podrobena.?

  KONTAKTNí úDAJE
  U?ivatelé mohou podávat ve?keré ?ádosti nebo dotazy tykající se jejich zpracovávanych osobních údaj? tak, ?e kontaktují spole?nost prost?ednictvím e-mailové po?ty: eudpo@bms.com?

  ?

  ?

  2019/06

  ?

  91国产aⅴ在线高清观看